GŁÓWNE TEMATY BADAWCZE


Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka


http://zbecz.home.amu.edu.pl - zakładowa strona www

Proponowane tematy prac dyplomowych


Ogólna charakterystyka profilu badawczego Zakładu

Badania procesów mikrewolucyjnych w cechach morfologicznych.
Ewolucja biokulturowa człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na strukturę biologiczną populacji.
Wpływ warunków życia w populacjach pradziejowych i historycznych na strukturę morfologiczną układu kostnego, a więc na stan biologiczny osobnika populacji.
Prowadzenie badań teoretycznych i modelowych zmierzających do poznania osobliwości natury gatunkowej człowieka.

Ważniejsze tematy badawcze aktualnie prowadzone w Zakładzie

Rola selekcji naturalnej w kształtowaniu budowy ciała populacji ludzkich po przejściu do rolnictwa.
Zmiany międzypokoleniowe w cechach antropologicznych.
Wpływ przejścia neolitycznego na strukturę morfologiczną populacji.
Mikroregion osadniczy w okresie średniowiecza i czasach nowożytnych: analiza morfologiczna i biodemograficzna.
Reakcje morfologiczna na warunki życia w populacjach prahistorycznych, wczesnohistorycznych i współczesnych.
Paleoepidemiologia a trendy sekularne w cechach antropologicznych.
Ogólny model ewolucji biokulturowej człowieka.