PUBLIKACJE


Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka

prof. dr hab. Janusz Piontek

dr hab. Oskar Nowak

dr Marta Krenz-Niedbała

dr Anna Myszka

dr Anna Juras

dr Sylwia Łukasik

mgr Dawid Trzciński

dr Anna Kubicka


Profesor dr hab. Janusz Piontek

Nowak O., Piontek J., Rewekant A., 2009. Opportunity for natural selection in the rural population of Podberezce (Ukraine) in the 19th and 20th centuries, Anthropologie (Brno), 47: 81-88.

Piontek J., 2009. Etnogeneza Słowian: od mitów ku faktom, Archeologia Polski, 54: 121-147.

Nowak O., Piontek J., 2009. Zmiany struktury biodemograficznej populacji, a sposobność do działania doboru naturalnego na przykładzie populacji z Podbereżców (Ukraina).[W:] Współczesna antropologia fizyczna. Biodemografia i genetyka populacyjna w badaniach antropologicznych.

Kozłowski T., Piontek J., 2009. Anthropological analysis of the presumed “human remains” from the Late Pleistocene site in Komarowa Cave, Częstochowa Upland (Poland). Late Pleistocene Environment of the Częstochowa Upland (Poland) Reconstructed on the Basis of Faunistic Evidence from Archaeological Cave Sites.

Piontek J., 2009. Metody badań zmienności biologicznej człowieka: retrospekcje i stan obecny. Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie Spotkanie 11. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., red., Stowarzyszenie Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, s. 35-41.

Nowak O., Piontek J., 2009. Jak kształtowała się stratyfikacja społeczna wysokości ciała poborowych, w II połowie XIX wieku i sto lat później? Anthropological Review, Suplement 6. XLII Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego – Łódź, 2009, 84.

Nowak O., Piontek J., 2009. Body height of the conscripts from north-western Poland against the background of social and economic changes in the second half of the nineteenth century. Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička – Praga, Abstracts, 2009, CD.

Piontek J., 2008. Antropologiczne badania procesu etnogenezy Słowian, [w:] K. Kaczanowski (red.), Stulecie Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1908-2008, Księga Jubileuszowa, s. 175-186.

Nowak O., Piontek J., 2008. The secular trend in body height in the rural population of Podberezce (Ukraine), in the 19th and 20th centuries, Anthropologie, 46: 981-88.

Piontek J., Iwanek B., Segeda S., 2008. Antropologia o pochodzeniu Słowian, Monografie Instytutu Antropologii UAM, 12, Poznań, s. 155.

Piontek J., Iwanek B., Segeda S., Nowak O., 2007. Odontological Analysis of Central European Populations from the Roman Period and the Early Middle Ages. Humanbiologia Budapestinensis, 30: 77-86.

Iwanek B., Piontek J., 2007. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z grobów ciałopalnych pochodzących z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej. [W:] Czerniak L. (red.), Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa, s. 153-160.

Cjegaka L., Krenz-Niedbała M., Makowiecki D., Piontek J., Saliwon I. 2007. Analiza kości. W: M. Krywalcewicz (red.), Prorwa 1. Cmentarzysko z połowy III – początku II tysiąclecia przed Chrystusem na górnym Naddnieprzu, Archaeologia Bimaris, Monografie, tom 2. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 37-38.

Segeda S., Piontek J., Rewekant A., 2007. Morfologia uzębienia stałego ludności kultury wielbarskiej z cmentarzyska w Kowalewku, woj. Wielkopolskie, [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan badań na temat kultury wielbarskiej, M. Fudziński, H. Paner red., Muzeum Archeologiczne, Gdańsk, s. 607-618.

Piontek J., 2007. Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu: zróżnicowanie morfologiczne i analiza paleodemograficzna, [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan badań na temat kultury wielbarskiej, M. Fudziński, H. Paner red., Muzeum Archeologiczne, Gdańsk, s. 211-227.

Iwanek B., Piontek J., Czerniak L., Machajewski H., 2007. Analiza zawartości popielnic z grobów ciałopalnych z okresu rzymskiego na przykładzie cmentarzyska z Wyszkowa – Zakręzia, woj. Mazowieckie, [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan badań na temat kultury wielbarskiej, M. Fudziński, H. Paner red., Muzeum Archeologiczne, Gdańsk, s. 619-626.

Piontek J., 2006. Origin of the Slavs as pretext for discussion, Archeologia Polona, 44:158-168.

Piontek J., 2006. Etnogeneza Słowian w świetle nowszych badań antropologicznych. Slavia Antiqua, 47: 161-189.

Piontek J., 2006. Czy osobniki z nasilonymi reakcjami morfologicznymi na warunki życia w populacjach szkieletowych charakteryzowały się gorszą adaptacja do środowiska – czyli kto w średniowieczu dożywał późnej starości? Starość – wiek spełnienia, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., Funeralia Lenickie Spotkanie 8, Stowarzyszenie Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, s. 43-47.

Piontek J., Iwanek B, Czapla Z., 2004(2006). The crania from modern cemeteries in Jaksice (Kujawsko-Pomorskie Province, Poland) and craniometric relationships among mediewal and modern Central European populations. Studies in Historical Anthropology, 4: 123-135.

Nowak O., Piontek J., 2005 (2006). Opportunity for natural selection and the secular trend in body height in the rural population of Podberezce (Ukraine), in the 19th and 20th centuries. [w:] Variability and Evolution – New Perspectives, W. Prus-Głowacki, E. M. Pawlaczyk (eds). Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 411-429.

Piontek J., 2006. O pewnej modyfikacji metody oceny płci osobnika na podstawie wygięcia tylnej krawędzi żuchwy. [W:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, Jerzemowski J,. M. Grzybiak, J. Piontek (red.), Tower Press, Sopot, 613-615.

Piontek J., Iwanek B., Segeda S., Nowak O., 2006. Odontological analysis of Central European populations from Roman Period and Middle Ages. 15th Congress of the European Anthropological Association, Budapest, 31 August – 3 September, p. 59.

Piontek J., Segeda S., Iwanek B., Kozłowski T., 2006, Odontological analysis of the wielbark culture population from Rogowo cemetery, Poland, Česká antropologie, 56: 102-104.

Segeda S., Piontek J., Rewekant A., 2005. Odontological analysis of Wielbark Culture population from Kowalewko cemetery, Poland. [In:] E. Żądzińska (red.), Current Trends in Dental Morphology Research. Proceedings of the 13th International Symposium on Dental Morphology, Lodz, 283-296.

Jerszyńska B., Piontek J., 2005. Częstość występowania cribra orbitalia oraz cribra femoralia i humeralia na szkieletach dziecięcych ze średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni. Anthropological Review, Supplement 4, Poznań, 42.

Piontek J., Myszka A., Miłosz E., 2005. Częstość występowania zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w późnośredniowiecznej populacji z Łekna. Anthropological Review, Supplement 4, Poznań, 84. [pdf. 3]

Nowak O., Piontek J., Zadarko-Domaradzka M., 2005. Międzypokoleniowe zmiany dynamiki biologicznej populacji oraz ich uwarunkowania na terenach Polski południowej w XX wieku. Anthropological Review, Supplement 4, Poznań,79.

Nowak O., Piontek J., 2002, The frequency of appearance of transverse (Harris) lines in the tibia in relationship to age at death. Annals of Human Biology, 29

Nowak O., Piontek J., 2002, Does the occurrence of Harris lines affect the morphology of human long bones? Homo, 52/3

Piontek J., Jerszyńska B., Nowak O., 2001, Harris lines in subadult and adult skeletons from the mediaeval cemetery in cedynia, Poland. Variability and Evolution, 9

Jankowska D., M. Krenz-Niedbała, J. Piontek, J. Wierzbicki, 1999, Biological and Cultural Consequences of the Transition to Agriculture in Central Europe. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Nr 4, Poznań

Piekarz I., J. Piontek, 1999, Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej (XiV-XVII w.) ze Słaboszewa. Monografie Instytutu Antropologii UAM nr 5, Poznań

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (wydanie 3)

Piontek J., 1999, Patterns of Adaptive Strategy in the Upper Paleolithic and post-Paleolithic Populations: Evidence from central Europe, [in:] Ullrich H. (ed.), Hominid Evolution. Lifestyles and Survival Strategies. Archaea, Gelsenkirchen, Schwelm, 187-204

Piontek J., 1997, Poland. [in:] Spencer (ed.), History of Physical Anthropology. An Encyclopedia. Garland Publishing Inc., New York-London, 826-831

Piontek J., A. Wiercińska, A. Wierciński, 1996 (1997), Mortality Structure in Mesolithic, Neolithic and Early Bronze Age Populations from Central Europe and Ukraine: A New Methodological Approach. Anthropologie (Brno), 34, 149-154

Krenz M., J. Piontek, 1996, Hypoplazja szkliwa w średniowiecznej populacji ze Słaboszewa. Przegląd Antropologiczny, 59, 87-90

Piontek J., 1995, 1985, Biologia populacji pradziejowych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Piontek J., 1993, Physical Anthropology in Poland: Past, Present and Future Directions, [in:] Sigmon B.A. (ed.), Before the Wall Fell. The Science of Man in Socialist Europe. Canadian Scholars' Press Inc., 179-198

Piontek J., 1993, Ecological structure of an early medieval tribal population: The Wolinian group, Western Pomerania, Poland, [w:] Iregren E., R. Liljekvit (eds.), Population of the Nordic countries. Human population biology from the present to the Mesolithic. University of Lund, Institute of Archeology, Report Series No 46, 239-249

Piontek J., 1992, An Ecological Model of Subfossil Populations of Central Europe, [in:] Bohr R., A Nienartowicz, J. Wilkoń-Michalska (red.), Some Ecological Processes of the Biological Systems in North Poland. Nocholas Copernicus University Press, Toruń, 141-169

Piontek J., 1992, Clinatic Changes and biological structure of the human populations in Poland in the Middle Ages. Paleoclimate Research, 7, 105-113

Piontek J., 1992, On Application of the Idealization Approach in Studies of Human Races, [in:] Piontek J., A. Wierciński (eds.), Pecularity of Man. Adam Mickiewicz University Press, 199-221

Piontek J., A. Marciniak, 1992, Anthropological Structure and Cultural Adaptive Strategies of the Neolithic Populations in central Europe. International Journal of Anthropology, 7, 71-86

Piontek J., A. Wierciński, 1991, Peculiarity of Man. Sociobiological Perspective and Other Approaches. Adam Mickiewicz University Press, Poznań

Piontek J. (ed.), 1991, Pojęcie cechy w naukach biologicznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Piontek J., 1991, Anthropological Reconstructions of the Historical Process of Ethnogenesis. Biocultural Model and its Exemplification. Archeologia Polona, 29, 51-69

Piontek J., B. Jerszyńska, 1991, Present State of Biological Investigations of Globular Amphore Communities in Poland, [in:] New Tendencies in Studies of Globular Amphore Culture. Archeologia Interregionalis, 137-143

Piontek J., 1990, The Ecological Structure of Subfossil Human Populations. A general Model and Study of Cases from Central Europe. Gallaecia, 11, 7-34

Piontek J., 1990, Comparative Statistical Analysis of the Late Medieval Populations from Poland. Glasnik ADJ, 27, 5-17

Piontek J., A. Marciniak, 1990, Biocultural Perspectives on Ecology of the Prehistoric Populations from Central Europe. Topics in Human Evolutionary Ecology. Wydawnictwo SGGW-AR, W-wa

Piontek J., A. Marciniak, 1990, Struktura antropologiczna a kulturowe strategie adaptacyjne populacji neolitycznej w Europie środkowej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Piontek J., 1990, Demographic variables as Measures of Biological Adaptation: A case Study of Postneolithic Populations. Collegium Anthropologicum, 14, 205-218

Piontek J., A. Weber, 1990, Controversy on Paleodemography. International Journal of Anthropology, 5, 71-83

Piontek J., 1989, Biological Consequences of the "Neolithic Revolution": the case of the Middle European Populations, [in:] Hershkovitz I. (ed.), People and Culture in Change. BAR International Series 508 (i), 367-374

Kaczmarek M., J. Piontek, A. Malinowski, 1989, Dental Dicriminant Sexing of Human Cremated Remains. Przegląd Antropologiczny, 52, 203-208

Piontek J., 1988, Eseje z antropologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Piontek J., 1988, Natural Selection and Non-Metric Traits in Skeletal Populations. Human Evolution, 3, 321-327

Piontek J., M. Kaczmarek, 1987, Human Diversity: Methodological Problems in Prehistoric Studies, [in:] Bach H. (ed.), Normvarianten aus anthropologischer unas humangenetischer Sicht. Biologische Gesellschaft der DDR, Thtringen, 29-31

Piontek J., B. Jerszyńska, 1986, Quantitative Study of the Animal Bones from Archeological Sites: Methodological Approach. Ossa, 12, 179-190

Piontek J., A. Weber, 1986, The Multiaspectual Model of Biocultural Investigation. [in:] Novak V.J.A., V. Vanzata, M.A. Vanzatovs (eds.), Behaviour, Adaptation and Evolution. Praha, 179-187

Piontek J., A. Weber, 1986, On Reliability of Paleodemographic Studies. Glas. Antrop. Drustva Jugoslavije, 23, 31-44

Piontek J., 1986, Biology of the Early Slav Population from Yugoslavia. Godishn Zbornik na Medicinskiot Facultet vo Skopje, 32, 11-16

Weber A., J. Piontek, 1985, Social Context of the Unachambered Megalithic Long Barrows in Middle Pomerania, Poland. Journal of Anthropological Archeology, 4, 116-132

Piontek J., 1985, Weber Studies on Biocultural Evolution - A Multiaspectual Model. Collegium Antropologicum, 9, 115-122

Piontek J., A. Malinowski (eds.), 1985, Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W stulecie urodzin Jana Czekanowskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Antropologia nr 11, Poznań

Piontek J., 1985, Natural Selection and Non-Metric Traits, [in:] Milkovsky J., V.J.A. Novak (eds.), Evolution and Morphogenesis. Praha, Academia, 629-634

Piontek J., 1983, Ethnogenetical Processes and Anthropological Analysis. Godishn Zbornik na Medicinskiot Facultet vo Skopje, 29, 143-145

Piontek J., 1983, The Czekanowski's Concept of Anthropology. Collegium Antropologicum, 7, 89-97

Mucha E., J. Piontek, 1983, Anthropological Study of the Medieval Populations from West Pomerania (N-W POland): Morphological Dynamics and Migration. Collegium Antropologicum, 7, 169-180

Kaczmarek M., J. Piontek, 1982, Human Cremated Remains and the Diversity of Man. Homo, 33, 230-236

Kaczmarek M., J. Piontek, 1981, Biological Distance and Its Interpretation. Collegium Antropologicum, 5, 73-78

Piontek J., M. Henneberg, 1981, Mortality Changes in Polish Rural Community (1350-1972) and Estimation of Their Evolutionary Significance. American Journal of Physical Anthropology, 29, 129-138

Piontek J., 1981, Microevolution of European Human Populations: Morphological and Biological Dynamics Analysis. Journal of Human Evolution, 10, 647-652

Czerniak L., J. Piontek, 1981, More on Neolithic Socioeconomic Systems. Current Anthropology, 22, 86

Piontek J., A. Kołodziejski, 1981, Excavation at Wicina, Poland. Current Anthropology, 22, 73-74

Piontek J., J. Strzałko, M. Henneberg, 1980, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne. PWN, W-wa

Czerniak L., J. Piontek, 1980, The Socioeconomic System of European Neolithic Population. Current Anthropology, 21, 97-100

Piontek J., 1979, Conference on Methodological Aspects of Studies on the Biocultural Evolution. Ethnol. Pol., 5, 247-249

Piontek J., 1979, Procesy mikroewolucyjne w europejskich populacjach ludzkich. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Piontek J., M. Kaczmarek, 1979, On Eskimo Origins (comment). Current Anthropology, 20, 162.

Piontek J., 1979, Natural Selection and Microevolutionary Variability of Non-metric Traits in Medieval Populations of Poland. Studies in Physical Anthropology, 5, 95-110

Piontek J., 1979, Reconstruction of Individual Physical Build Features in the Investigated Praehistoric Populations. Collegium Anthropologicum, 3, 251-253

Henneberg M., J. Piontek, J. Strzałko, 1978, Natural Selection and Morphological Variability: the Case of Europe from Neolithic to Modern Times. Current Anthropology, 19, 67-82

Budzyńska J., J. Piontek, 1977, Veriabilitat der weiblichen Wirbelseulen bei der mittelalterlichen Bevolkerung von Kolobrzeg und Koszalin. Verh. Anat. Ges., 71, 1349-1352

Henneberg M., J. Piontek, J. Strzałko, 1976, Influence of selective pressures Resulting from Mortality on Morphological Variability in Human Populations. Antropologie (Brno), 14, 71-73

Henneberg M., J. Piontek, 1975, Biological State Index of Human Populations. Przegląd Antropologiczny, 41, 191-203

Piontek J., 1975, Polish Methods of Results of Investigations of Cremated Bones from Prehistoric cemeteries. Glas. Antrop. Drustva Jugoslavije, 12, 23-34

Piontek J, 1973, Problem of the Morphological Differentiation and the Determination of Interdependence of Traits in the Structure of Vertebrae in Man. Glas. Antrop. Drustva Jugoslavije, 10, 13-20

Piontek J., 1971, Variation of the Level of Closure of the Sacral Canal in Man. Folia Morphologica, 30, 551-520

Malinowski A., J. Piontek, 1971, Metric Characterization of the Axis. Folia Morphologica, 30, 148-153

Piontek J., A. Ziemiański, 1971, Proportions of the Length of the Thoracolumbar Segment of the Vertebral Column in Man in the Light of Radiograms. Pol. Przeg. Rad. i med.. Nukl., 35, 497-501

Piontek J., J. Budzyńska, 1970, Studies on the capacity of Polish Crania. Folia Morphologica, 29, 435-437

Malinowski A., J. Piontek, 1969, Dimensions of the Mastoid Process of Temporal Bones in Relations to Some of the Dimensions of the Cerebrocraniu. Folia Morphologica, 28, 369-374

Malinowski A., L. Lewandowski, J. Piontek, 1969, Etat de dentition de la population polonaise depuis l'age neolithique jusqu'aux temps modernes, Przegląd Antropologiczny, 39, 211-223Doktor hab. Oskar Nowak

Oskar Nowak, Janusz Piontek, Joanna Kozłowska, 2011, Biological Status of Subcarpathian Settlers in the First Half of the 20th Century. The Anthropologist, 13(3): 195-200. Punktacja MNiSW 6.

Oskar Nowak, Janusz Piontek, Maria Zadarko-Domaradzka, 2011, Intergenerational Changes in the Biological Dynamics of Populations from Southern Poland in the 20th Century. Journal of Human Ecology, 33(1): 11-15. Punktacja MNiSW 6.

Iwanek B., Piontek J., Nowak O., 2010, Anthropologische Analyse des Skelettes aus Bruszczewo. Red. J.Müller et al., Ausgrabungen und Forschungen In einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Band 6.1-6.2. pp 730-753, Bonn 2010. Punktacja MNiSW 6.

Nowak O., Piontek J., Rewekant A., 2009, Opportunity for natural selection in the rural population of Podberezce (Ukraine) in the 19th and 20th centuries. Anthropologie, 2009, 47 (1-2), 96-102

Nowak O., Piontek J., „Współczesna antropologia fizyczna. Biodemografia i genetyka populacyjna w badaniach antropologicznych. „Zmiany struktury biodemograficznej populacji, a sposobność do działania doboru naturalnego na przykładzie populacji z Podbereżców (Ukraina).” 2009, I, str.73-84, Sorus-Poznań.

Nowak O., Piontek J., 2008, The secular trend in body height in the rural population of Podberezce (Ukraine), in the 19th and 20th centuries. Anthropologie, 46: 95-99

Piontek J., Iwanek B., Segeda S., Nowak O., 2007, “Odontological analysis of Central European populations from Roman Period and early Middle Ages.” Human Diversity and Biocultural Researches. 30:77-86

Malinowski A., Nowak O., Młodziejowski B., Asienkiewicz R., “Rozwój szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie płodowym” pod redakcją Andrzeja Malinowskiego. “Rozwój kości długich kończyn człowieka w życiu płodowym”, 81-117, Uniwersytet Zielonogórski, 2006

Nowak O., Piontek J., 2005, „Opportunity for natural selection and the secular trend in body height in the rural population of Podberezce (Ukraine), in the 19th and 20th centuries”, in “Variability and Evolution – New Perspectives”. Poznań 2005, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Biologia nr 72, 411-429

Nowak O., Piontek J., 2002, The frequency of appearance of transverse (Harris) lines in the tibia in relationship to age at death. Annals of Human Biology, 29

Nowak O., Piontek J., 2002, Does the occurrence of Harris lines affect the morphology of human long bones? Homo, 52/3

Piontek J., Jerszyńska B., Nowak O., 2001, Harris lines in subadult and adult skeletons from the mediaeval cemetery in cedynia, Poland. Variability and Evolution, 9

Nowak O. , 1999, Linie Harrisa jako wyznacznik stanu zdrowia populacji pradziejowych. Ogólnopolska Konferencja Antropologiczna PTA, Warszawa Rynia, s. 105

Nowak O. , 1999, Wpływ warunków życia na kształtowanie się cech morfologicznych kości długich szkieletu ludzkiego w populacjach historycznych. Monografie Instytutu Antropologii UAM, 6.

Nowak O. , 1999, Do Harris lines influence the morphology of long bones of human skeleton? IV International Congress of Ales Hrdlicka, "World Anthropology at the Turn of the Centuries". Praga 31.08-4.09, str. 108

Nowak O. , 1999, Wpływ warunków życia na kształtowanie się cech morfologicznych kości długich szkieletu ludzkiego w populacjach historycznych. Monografie Instytutu Antropologii UAM, 6.

Nowak O., 1997, Does the skull found in museum collection represent human remains from Tasmania. Variability & Evolution, 6.

Nowak O., 1996, Application of Byers method for reconstruction of age at formation of Harris lines in adults from a cementery of Cedynia (Poland). Variability & Evolution, 5.

Nowak O., 1996, Linie Harrisa jako miernik reakcji morfologicznej na warunki życia: interpretacje, propozycje badawcze, kontrowersje. Przegląd Antropologiczny, 59


Komunikaty na konferencje

O. Nowak, J.Piontek, “Body height of the conscripts from north-western Poland against the background of social and economic changes in the second half of the nineteenth century.” Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička – Praga, Abstracts, 2009, CD.

Nowak O., Piontek J., „Jak kształtowała się stratyfikacja społeczna wysokości ciała poborowych, w II połowie XIX wieku i sto lat później ?” Anthropological Review, Suplement 6. XLII Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego – Łódź Streszczenia, 2009, str. 84

Nowak O., Piontek J., „Czy występowanie linii Harrisa ma wpływ na osiągnięcie ostatecznej wysokości ciała w populacji średniowiecznej ? ”Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA, (2007 Kraków).

Piontek J., Iwanek B., Segeda S., Nowak O., 2006 “Odontological analysis of Central European populations from Roman Period and early Middle Ages.” 15th Congress of the European Anthropological Association “Man and Environment: Trends and Challenges in Anthropology” Budapest , Hungary.

Nowak O., Piontek J., 2005, Przegląd antropologiczny - Anthropological Review, Supplement 4, „Międzypokoleniowe zmiany dynamiki biologicznej populacji oraz ich uwarunkowania na terenach Polski południowej w XX wieku.”, str.79.Doktor Marta Krenz-Niedbała

Krenz Marta, 2001, Skeletal Materials from Żerniki Górne (Poland) in Relation to Biological Variability of Neolithic and Early Bronze Populations in Central Europe, Studies in Historical Anthropology, vol. 1, 75-83

Krenz Marta, 2001, Harris lines in a Skeletal Sample of the Neolithic and of the Early Bronze Age, Żerniki Górne (Poland), Studies in Historical Anthropology, vol. 1, 85-111

Krenz-Niedbała Marta, 2000, Biologiczne i kulturowe skutki neolityzacji w populacjach ludzkich na ziemiach polskich, Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, 8

Krenz-Niedbała M., 1999, Harris Lines in Skeletal Sample of Neolithic and Early Bronze Age of Żerniki Górne - Preliminary Report, [w:] Biological and Cultural Consequences of the Transition to Agriculture in Central Europe. Monografie Instytutu Antropologii UAM Poznań, 4, 105-114

Krenz-Niedbała M., 1999, Morphological Response to Living Conditions in the Populations of Corded Ware Culture and Lengyel Culture, [w:] Biological and Cultural Consequences of the Transition to Agriculture in Central Europe. Monografie Instytutu Antropologii UAM Poznań, 4, 85-103

Krenz-Niedbała M., 1999, Differentiation of the Biological Structure in the Populations of the Corded Ware Culture and Lengyel Culture, [w:] Biological and Cultural Consequences of the Transition to Agriculture in Central Europe. Monografie Instytutu Antropologii UAM Poznań, 4, 45-59

Jankowska D., M. Krenz-Niedbała, J. Piontek, J. Wierzbicki, 1999, Biological and Cultural Consequences of the Transition to Agriculture in Central Europe. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Nr 4, Poznań

Krenz M., 1999, Hypoplazja szkliwa w neolitycznych populacjach z terenu Polski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA, "Antropologia u schyłku wieku", Warszawa, 14-17 września, str. 61

Krenz M., Piontek J., 1996, Hypoplazja szkliwa w średniowiecznej populacji ze Słaboszewa, Przegląd Antropologiczny, t. 59: 87-90

Gładykowska-Rzeczycka J., Krenz M., 1995, Extensive Change within a Subadult Skeleton from a Medieval Cemetery of Słaboszewo, Mogilno District, Poland, Journal of Paleopathology, 7/3: 177-184

Krenz M., 1994, Enamel hypoplasia in contemporary population from Poznań (Poland); methodics and preliminary results, Variability and Evolution, t.4: 73-88

Krenz M., 1994, Enamel hypoplasia in contemporary population from Poznań (Poland); methodics and preliminary results, Abstracts of Ninth Congress of the European Anthropological Association, University of Copenhagen, August 24-27 1994, International Journal of Anthropology 9/3: 213Doktor Anna Myszka

Myszka A., Piontek J., 2013, The effect of age on external bone morphology properties in adults. Anthropologie - International Journal of the Science of Man, 51/3, 409-420

Myszka A., Piontek J., Miłosz E., 2012, Traumatic injuries in the Late Medieval and Early Modern population from Łekno, Poland, Interdisciplinaria Archaeologica, 3/2, 237-243

Myszka A., Piontek J., 2012, Variation of Musculoskeletal Stress Markers in the Medieval Population from Cedynia (Poland) – Proposal of Standardized Scoring Method Application, Collegium Anthropologicum, 36/3: 1009-1017

Myszka A., Piontek J., Vančata V., 2012, Body mass reconstruction on the basis of selected skeletal traits, Anthropologischer Anzeiger, 69/3, 305-315

Myszka A., Piontek J., 2011, Shape and size of the body vs. musculoskeletal stress markers, Anthropologischer Anzeiger, 68, 139-152

Myszka A., 2010, Reconstruction of the somatic structure of man on the basis of selected skeletal traits, Antiquity Journal, http://php.york.ac.uk/org/antiquity/theses/

Myszka A., 2007, Reconstruction of the somatic structure of man on the basis of selected skeletal traits, EAA Summer School eBook, 1: 83-89

Myszka A., 2007, Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań


Komunikaty na konferencje

Piontek J., Krenz-Niedbała M., Myszka A., Miłosz E., 2010, Degenerative changes of the vertebral column in the medieval and early modern population from Łekno, Poland, 18th European Meeting of the Paleopathology Association, Vienna, Abstacts.

Myszka A., 2009, Rekonstrukcja masy ciała w oparciu o wybrane cechy szkieletu, Przegląd Antropologiczny, Suplement, 6, 80

Myszka A., 2007, Zastosowanie wyznaczników stresu mięśniowo-szkieletowego w rekonstrukcji budowy ciała populacji szkieletowych, Przegląd Antropologiczny, Suplement 5, 101

Myszka A., 2006, Kształt i wielkość ciała kobiet i mężczyzn z populacji średniowiecznej z Cedyni, [w]: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, (red. Jarzemowski J i in.), Tower Press Sopot, 598-604

Myszka A., 2005, Wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego – metodyka badań, Przegląd Antropologiczny, Suplement 4, 74

Piontek J., Myszka A., Miłosz E., 2005, Częstość występowania zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w późnośredniowiecznej populacji z Łekna, Przegląd Antropologiczny, Suplement 4, 84Doktor Anna Juras

Brak danychDoktor Sylwia Łukasik

Brak danychMagister Dawid Trzciński

Brak danychDoktor Anna Kubicka

Brak danych