LISTA PRACOWNIKÓW


Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka

profesorowieprofesor UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka - kierownik zakładu
  profesor dr hab. Jan Strzałko 
 profesor UAM dr hab. Alicja Budnik
adiunkcidoktor hab. Krzysztof Kościński  
 doktor Grażyna Liczbińska
pracownik technicznymagister Renata Koziarska-Kasperczyk (tel. 61 829-5721)  Życiorysy:


profesor UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka Tel. 61 829-5723

Kaszycka Katarzyna A.: dr hab., profesor UAM, od 2012 kierownik Zakładu Ekologii Ewolucyjnej Człowieka, paleoantropolog, absolwentka trzech uniwersytetów: UAM, University of Michigan, (USA) i University of the Witwatersrand (RPA). W latach 1986-2011 sekretarz Rady Redakcyjnej i Redakcji (Assistant Editor) czasopisma „Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review”.
Magisterium: 1984, Wydział Biologii UAM, Zróżnicowanie Australopithecinae - konsekwencje taksonomiczne i antropogenetyczne.
Master of Arts (w antropologii): 1992, Department of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
Doktorat (PhD): 1996, Department of Anatomy & Human Biology, University of the Witwatersrand (WITS), Johannesburg, RPA, Status of Kromdraai: Cranial, mandibular and dental morphology, systematic relationships, and significance of the Kromdraai hominids.
Habilitacja: 2010, UAM, Dymorfizm płciowy południowoafrykańskich australopiteków.
Profesura: od 2011 prof. UAM.
Wiodące tematy badawcze: (1) Ewolucja człowieka (w szczególności wczesnych istot człowiekowatych – australopiteków), (2) Pojęcie 'rasy' w antropologii, problem stereotypów rasowych.
Udział w projektach badawczych: (1) Kierownik grantu MNiSW pt. "Dymorfizm płciowy plio-plejstoceńskich ‘masywnych’ australopiteków”, 2005–08.
(2) Uczestnik programu naukowego "Biological Anthropology Research Programme" (Dept. of Anatomy & Human Biology, University of the Witwatersrand, Johannesburg), 1994–95.
(3) Uczestnik programu międzyresortowego „Biologiczne i kulturowe uwarunkowania zachowań społecznych człowieka”, 1986–90.
(4) Badania naukowe w Południowej Afryce, Kenii i Anglii.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: Komitet Naukowy Antropologii PAN, American Association of Physical Anthropologists (AAPA).
Stypendia zagraniczne: (1) University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA (1990-1993). (2) University of the Witwatersrand, Johannesburg, RPA (1994-1995). (3) Wykładała w College de France w Paryżu, jako Visiting Professor na zaproszenie Assembley of the Professors College de France (styczeń 2002).
Nagrody i wyróżnienia: (1) 2003 Nagroda indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię pt. "Status of Kromdraai" (książka wydana w języku angielskim w 2002 r. w serii "Cahiers de Paleoanthropologie" CNRS Editions w Paryżu). (2) Cztery nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-badawcze w latach: 1988, 2007, 2009, 2010.


 profesor dr hab. Jan Strzałko  Tel. 61 829-5722

Strzałko Jan: prof. dr hab, profesor w Zakładzie Ekologii Ewolucyjnej Człowieka. W latach 1987-2012 kierownik Zakładu Ekologii Populacyjnej Człowieka. W latach 1986-2011 Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review”. W latach 1984-85 Dziekan Wydziału Biologii, w latach 1990-96 Prorektor UAM ds. naukowych.
Magisterium: 1965, UAM, Proporcje budowy dawnej ludności Kołobrzegu na podstawie szczątków kostnych.
Doktorat: 1968, UAM, Rola mięśnia skroniowego w morfogenezie szkieletu twarzy.
Habilitacja: 1974, UAM, Zmienność narządów wewnętrznych człowieka oraz ich związek z typem budowy ciała.
Profesura: od 1989 roku.
Wiodące tematy badawcze: Biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka: (1) Atrakcyjność fizyczna, (2) Dobór płciowy u człowieka, (3) Problem stereotypów rasowych i ksenofobii.
Promotor przewodów doktorskich: (1) Maciej Henneberg, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej, 1976. (2) Romana Młodziejowska, Dziedziczne i środowiskowe uwarunkowania cech morfologicznych noworodka, 1979. (3) Piotr Swornowski, Przydatność markerów genetycznych oraz cech o zmienności ciągłej do badania zróżnicowania międzygrupowego człowieka, 1984. (4) Kiprono R. arap Mitei, The morphological development of school children and youth age 7-20 years old in Muranga and Siaga Districts of Kenya, 1988. (5) E. Alicja Puch, Dynamika biologiczna populacji wiejskich różnych regionów Polski (II połowa XVIII i XIX w.), 1989. (6) Alicja Budnik, Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka: Próba nowego podejścia metodycznego, 1991. (7) Betina Kujawa, Atrakcyjność fizyczna. Biologiczne podstawy preferencji estetycznych, 1998. (8) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adaptacyjna interpretacja czucia dotyku u człowieka, 1998. (9) Izabella Gumna Mizerkiewicz, Biologiczne uwarunkowania zmienności ludzkiego głosu, 2005.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: Komitet Naukowy Antropologii PAN, członek Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN, Komitet Badań Naukowych - przedstawiciel antropologii w sekcji zespołu biologicznego (2002-2004), Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA).
Stypendia zagraniczne: Visiting Professor na University of South Africa (UNISA) w 1993 r.
Nagrody i wyróżnienia: (1) Medal Komisji Edukacji Narodowej (1981), (2) Nagroda Ministra (MSWiT) zespołowa za podręcznik „Antropologia fizyczna” (1981), (3) Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (1988), (4) Nagroda Ministra (MEN) zespołowa za podręcznik „Antropologia” (1990), (5) Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2007), (6) Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2013).


profesor UAM dr hab. Alicja Budnik Tel. 61 829-5719

Budnik Alicja: dr hab., profesor UAM w Zakładzie Ekologii Ewolucyjnej Człowieka.
Magisterium: UAM, Badania dermatoglificzne dłoni mężczyzn i kobiet chorych na schizofrenię.
Doktorat: UAM, Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka - próba innego podejścia metodycznego.
Habilitacja: UAM, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne.
Wiodące tematy badawcze: (1) Umieralność i przejścia epidemiczne na historycznych ziemiach polskich oraz ich związek ze stanem biologicznym i kondycją zdrowotną w populacjach współczesnych. (2) System kojarzeń małżeńskich, płodność i struktura rodziny na historycznych ziemiach polskich oraz współcześnie. (3) Genetyczna i morfologiczna struktura populacji kaszubskich – mikroewolucja i trendy sekularne.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: Komitet Naukowy Antropologii PAN, Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA), American Dermatoglyphics Association (ADA).
Nagrody: (1) Nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowo – badawcze przyznane w latach: 1980, 1982,1988, 1992. (2) Nagroda Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej przyznana w 2012 roku.
Aktualnie pełnione funkcje: (1) Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Oceniającego Jakość Kształcenia. (2) Członek Zespołu Redakcyjnego Wydawnictwa „Monografie Instytutu Antropologii”. (3) Opiekunka naukowa Sekcji Antropologicznej Koła Naukowego Przyrodników.


doktor hab. Krzysztof Kościński Tel. 61 829-5718, 669-28-40-40

Kościński Krzysztof: doktor hab., adiunkt w Zakładzie Ekologii Ewolucyjnej Człowieka.
Magisterium: 1997, UAM, Porównywanie dwóch lub więcej populacji pod względem wybranej cechy metrycznej przy użyciu metod statystycznych.
Doktorat: 2001, UAM, Statystyczna a empiryczna koncepcja normalności i normy w biologii.
Habilitacja: 2014, UAM, Postrzeganie atrakcyjności fizycznej u człowieka jako adaptacja biologiczna.
Wiodący temat badawczy: Biologia atrakcyjności fizycznej człowieka.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji.
Udział w grantach: (1) Wykonawca grantu MNiSW "Długoterminowe skutki oddziaływania czynników sezonowych w okresie pre- i perinatalnym na wysokość i masę ciała u człowieka" (2005-08, nr 2P04C01429). (2) Kierownik grantu NCN "Morfologia i wygląd ręki jako wskaźniki jakości biologicznej u człowieka" (2013-15, nr 2012/05/B/NZ8/00434).
Nagrody: Nagroda indywidualna Rektora UAM przyznana w roku 2012 i 2014 za osiągnięcia w pracy naukowej.

Więcej informacji znajduje się na mojej stronie osobistej.doktor Grażyna Liczbińska Tel. 61 829-5724

Grażyna Liczbińska: dr, adiunkt w Zakładzie Ekologii Ewolucyjnej Człowieka.
Magisterium: UAM, Odmienność Kaszubów helskich pod względem dermatoglificznym. Problem selektywnej wrażliwości.
Doktorat: UAM, Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania.
Wiodące tematy badawcze: (1) Dynamika biologiczna ewangelickich populacji z terenów Polski w XIX i początkach XX wieku. (2) Przejście demograficzne i epidemiczne na ziemiach polskich w XIX i XX wiek. (3) Procesy starzenia poznawczego mieszkańców Poznania.
Nagrody: (1) Medal Rektora UAM „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”, 1994. (2) Nagroda Polskiego Towarzystwa Antropologicznego za najlepszy plakat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTA “Człowiek istota nieznana”, 1995. (3) Nagroda Dziekana Wydziału Biologii za osiągnięcia w pracy na rzecz Wydziału Biologii w roku akademickim 2010/2011 i 2011/12.
Udział w projektach badawczych:
(1) „Starzenie poznawcze - ocena przydatności badania markerów procesu zapalnego i identyfikacji zapachu jako czynników predykcyjnych pogorszenia czynności poznawczych u osób w starszym wieku” (Grant KBN), 2010 – 2013.
(2) „Badania pilotażowe czynników związanych ze starzeniem poznawczym w populacji mieszkańców Poznania”. Interdyscyplinarny projekt finansowany przez Miasto Poznań, 2009.
(3) „Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania”. Grant Dziekana Wydziału Biologii – „Projekty badawcze młodych pracowników nauki”, 2007-08.
(4) „Mortality among Catholics and Lutherans in 19th century Poznań”. Grant przyznany przez Parkes Foundation Small Grants Fund przy Department of Biological Anthropology University of Cambridge, 2006-08.
Funkcje: (1) Wydziałowy Koordynator Programu LLP-Erasmus (2010-12), (2) Członek Komitetu Naukowego Olimpiady Biologicznej w Poznaniu, (3) Sekretarz Redakcji Wydawnictwa “Monografie Instytutu Antropologii UAM”, (4) Ekspert w Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation, “Humanities” Action of the “Socio-Economic Sciences and Humanities” Programme, (5) Współpraca z Fundacja Języków i Kultur SFERA.