LISTA PRACOWNIKÓW


Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

profesorowieprofesor dr hab. Maria Kaczmarek - kierownik zakładu
 profesor dr hab. Joachim Cieślik
 profesor UAM dr hab. Magdalena Kosińska
adiunkcidoktor Anita Szwed
 doktor Tomasz Hanć
 doktor Magdalena Durda-Masny
 doktor Sylwia Trambacz-Oleszak
starsi wykładowcydoktor Zbigniew Czapla
doktorancimagister Aleksandra John
 magister Joanna Ratajczak
 magister Tomasz Hadada
pracownicy techniczniMagdalena Sitek  
 magister Anna Wieczorek  Życiorysy:


profesor dr hab. Maria Kaczmarek Tel. 61 829-5759, 61 829-5730

Kaczmarek Maria, profesor, dr hab., kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka.
Magisterium: 1974, UAM, promotor A. Malinowski, Asymetria czaszki w świetle dotychczasowych badań.
Doktorat: 1983, UAM, promotor A. Malinowski, Związek między morfologicznym i zębowym kryterium dojrzałości biologicznej dziecka.
Habilitacja: 1996, UAM, Wpływ warunków życia na wzrastanie i rozwój człowieka.
Profesura: 1997 - profesor UAM. 2007 - tytuł profesora nauk biologicznych. 2009 - profesor zwyczajny.
Główne zainteresowania badawcze: Dziedzina: nauki biologiczne, dyscyplina biologia, specjalność: antropologia fizyczna, biologia człowieka.
Główne zainteresowania badawcze: (1) Rozwój fizyczny człowieka w ujęciu całego życia. (2) Auksologia epidemiologiczna. (3) Ekologia reprodukcyjna. (4) Biomedyczne aspekty jakości życia człowieka.
Aktualnie prowadzone badania: (1) Rozwój fizyczny człowieka w ujęciu całego życia: normy rozwojowe; matematyczne modelowanie procesu wzrastania cech somatycznych; biologia i fizjologia starzenia się człowieka.
(2) Auksologia epidemiologiczna: czynniki środowiskowe kontrolujące i regulujące wzrastanie.
(3) Ekologia reprodukcyjna: historie reprodukcyjne kobiet oraz powiązane z nimi czynniki biologiczne i społeczno-kulturowe.
(4) Menopauza: aspekt biologiczny, endokrynny i kliniczny.
(5) Jakość życia powiązana ze zdrowiem u dzieci, adolescentów, dorosłych kobiet i mężczyzn.
Projekty badawcze:
(1) Grant MNiSW Ocena związku między wiekiem wystąpienia menopauzy naturalnej a polimorfizmem w rejonie regulatorowym genu IGF-I. N N303109234. 2008-2011 - kierownik projektu.
(2) Wielodyscyplinarny projekt badawczy współfinansowany z grantu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. U progu dorosłego życia: zdrowie i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie i ekonomicznie środowisku (ADOPOLNOR) 2008-2011 www.adopolnor.eu - kierownik projektu.
Promotor przewodów doktorskich: (1) Anita Szwed - Biologiczne i kulturowe uwarunkowania klimakterium u kobiet, 2001. (2) Dorota Młyńska - Rozwój biologiczny dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa na tle uwarunkowań środowiskowych, 2002. (3) Magdalena Skrzypczak - Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące proces starzenia się mężczyzn, 2004. (4) Magdalena Durda - Zróżnicowanie stanu biologicznego dziewcząt i chłopców w okresie adolescencji w zależności od stylu życia i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, 2011.
Stowarzyszenia i organizacje naukowe: (1) Polskie Towarzystwo Antropologiczne – przewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa od 2007. (2) European Anthropological Association - członek Prezydium od 2010. (3) Poznań Chapter of the Agder Academy of Sciences and Letters, Norway – członek od 2009. (4) International Union of Anthropological and Ethnological Sciences: Commission on the Anthropology of Women - członek od 1996, udział w pracach Komisji od 2004. (5) European Menopause and Andropause Society – członek od 2000. (6) Auxological Society - członek od 2011. (7) Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa od 2010.
Redakcja czasopism i udział w komitetach redakcyjnych: (1) Redaktor Naczelna Anthropological Review (2011-2015). (2) Rada redakcyjna Human Biology Review. (3) Rada redakcyjna The Open Geriatric Medicine Journal. (4) Rada redakcyjna Monografie Instytutu Antropologii.
Udział w pracach instytucji opiniotwórczych: (1) Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk – członek od 2003. (2) Komisja Antropologiczna Polskiej Akademii Umiejętności - członek od 2010. (3) European Commission - The national representative in the Specific Configuration of the Programme Committee for the FP7 Specific Programme "IDEAS”, (2007-2009). (4) Rada Naukowa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - członek od 2009.
Funkcje pełnione w UAM: (1) Koordynator programu Erasmus (1998-2002). (2) Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą na Wydziale Biologii UAM (2002-2005). (3) Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Biologii UAM (2002-2005). (4) Senat UAM – (2008-2012): członek Komisji ds. Kształcenia; członek Komisji ds. Rozwoju.
Organizacja konferencji naukowych: Główny organizator: (1) 2005 - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XL Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Poznan, 29-31 sierpień 2005. (2) 2010 - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 17th Congress of the European Anthropological Association. Poznan, 29 sierpień - 2 wrzesień 2010. www.eaa2010.eu
Nagrody i wyróżnienia: (1) JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej: 2012. (2) JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za prace naukowe z epidemiologii społecznej: 2012. (3) Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – 2011. (4) JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej: 2006, 2012. (5) JM Rektora za zasługi w pracy organizacyjnej dla dobra UAM - 2011.


profesor dr hab. Joachim Cieślik Tel. 61 829-5707

Joachim Cieślik: ur. 18.06.1942, prof. dr hab.; w latach 1984-85 i 1987-90 prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UAM; w latach 1987-2012 kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka, Instytutu Antropologii UAM; w latach 1999-2002 prorektor ds. studenckich UAM; od 1998 vice przewodniczący Ogólnopolskiej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
Magisterium: 1969, UAM, promotor F. Wokroj.
Doktorat: 1973, UAM, promotor A. Malinowski, Wpływ niektórych zaburzeń hormonalnych na rozwój somatyczny i dojrzałość biologiczną dziewcząt i chłopców.
Habilitacja: 1980, UAM, Wielopoziomowy rozwój fenotypowy osobnika i populacji w ontogenezie.
Profesura: od 1994.
Wiodące tematy badawcze: (1) Metodyczne aspekty opisu i oceny procesu ontogenetycznego człowieka - głównie fazy progresywnej ontogenezy. (2) Teoretyczne aspekty opisu i oceny procesu ontogenetycznego człowieka - modelowanie procesu ontogenezy. (3) Norma i normalność rozwojowa - jako biologiczny układ odniesienia - opis i konstrukcja "normy" poprzez stosowanie modeli statystyki matematycznej.
Udział w projektach badawczych: (1) Kierownik grantu pt. "Nowy sposób opisu poziomu rozwoju cech ilościowych w ontogenezie" realizowanego w latach 1993-1995, (2) Metodyczne i metodologiczne aspekty badań rozwoju biologicznego człowieka (problematyka badawcza realizowana w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka UAM). (3) Główny wykonawca międzynarodowego projektu badawczego realizowanego we współpracy z Mongolią pt: "The study of physical growth and development of urban and rural mongolian children".
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: Komitet Naukowy Antropologii PAN - członek od 1996 r., Zakład Antropologii PAN - członek rady naukowej od 1991 r., Komitet Badań Naukowych - przedstawiciel antropologii w sekcji zespołu biologicznego (1990-1993), European Anthropological Association - członek od 1987, Polskie Towarzystwo Antropologiczne - członek Zarządu Głównego PTA, Eurobio - członek założyciel od 1997
Stypendia zagraniczne: 1974-1975 Universite Paris VII in France, 1976 Plovdiv University in Bulgaria, 1979 Belgrade University in Jugoslavia,1982 Batna University in Algeria, 1990 Universite Rennes in France.


profesor UAM dr hab. Magdalena Kosińska Tel. 61 829-5710

Kosińska Magdalena: ur. 09.12.1964, dr hab., prof. UAM w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka.
Magisterium: 1989, UAM, Antropologiczne aspekty atrakcyjności fizycznej - międzypłciowa ocena atrakcyjności.
Doktorat: 1997, UAM, Analiza synchroniczna i diachroniczna poziomu rozwoju cech ilościowych w ontogenezie.
Wiodące tematy badawcze: (1) Ocena wrażliwości osobnika i populacji na czynniki środowiskowe uwzględniająca wpływ na procesy ontogenetyczne czynników genetycznych i środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem efektu matczynego. Prowadzone badania dotyczą przede wszystkim rozwoju biologicznego w okresie okołourodzeniowym oraz w pierwszej fazie życia postnatalnego w układzie matka - płód - środowisko; (2) Ocena wzorców wzrastania dzieci urodzonych przedwcześnie i dzieci urodzonych z masą ciała za małą w stosunku do wieku płodowego oraz pogłębiona auksologiczna ocena przyczyn odchyleń od normy rozwojowej; (3) Określenie zależności pomiędzy parametrami morfologicznymi a występowaniem określonych zaburzeń chorobowych - określenie przyczyn zróżnicowania reakcji fenotypowej na mutacje genu CFTR; (4) zastosowanie metod statystycznych do analizy danych biologicznych - metodyczne aspekty analizy danych biologicznych
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: (1) Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA).
Stypendia, nagrody, wyróżnienia: 1995 - wyróżnienie Zarządu Głównego PTA za najlepszy plakat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTA "Człowiek istota nieznana". 1998 - nagroda rektorska II stopnia za pracę Analiza synchroniczna i diachroniczna poziomu rozwoju cech ilościowych w ontogenezie. Monografie Instytutu Antropologii UAM, nr. 3, 1998.


doktor Anita Szwed Tel. 61 829-5713

Szwed Anita: ur. 24.10.1971, dr, adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka.
Magisterium: 1995, UAM, Metoda oceny wieku biologicznego wskaźnikiem EMN w stabilnej i inwolucyjnej fazie ontogenezy człowieka.
Doktorat: 2001, UAM, Biologiczne i kulturowe uwarunkowania klimakterium u kobiet
Wiodące tematy badawcze: (1) Biologiczne i kulturowe uwarunkowania klimakterium u kobiet, (2) Morfologia i fizjologia procesu starzenia się, (3) Metodyczne i metodologiczne aspekty badań rozwoju biologicznego człowieka, (4) Stan biologiczny oraz stopień odżywienia osób dorosłych chorych na mukowiscydozę.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: (1) Sekretarz Polskiego Towarzystwao Antropologicznego, (2) European Anthropological Association.
Stypendia: (1) 1998, School of Biological Sciences, University of Liverpool - Research on the relationship between developmental stability and fertility in humans, dziesięciodniowy staż naukowy. (2) 1998, National Mongolian University oraz w National Academy of Science (Ułan-Bator) (1998). Wyjazd w ramach międzynarodowego projektu badawczego realizowanego we współpracy z Mongolią pt: „The study of physical growth and development of urban and rural Mongolian children” (nr grantu KBN Dz/670/A1/97 - Mongolia, 1997-1999, kierownik grantu: prof. dr hab. Maria Kaczmarek)
Nagrody i wyróżnienia: (1) I miejsce w konkursie na prezentację naukową młodych badaczy na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTA pt. "Człowiek między biologią a kulturą", 11-13. 09.2001 Toruń, tytuł prezentacji: Ocena wybranych parametrów morfologicznych i fizjologicznych u kobiet przed i po menopauzie (Skrzypczak M., Szwed A.) (2) 2005r. Główna nagroda za najlepszą pracę na temat żywienia dojelitowego pt.: Stan odżywienia a stopień zaawansowania choroby oskrzelowo-płucnej u chorych dorosłych na mukowiscydozę (Goździk J, Majka-Sumner L, Cofta Sz, Szwed A, Urbaniak A, Batura-Gabryel H), przyznana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. (3) 2006r. Wyróżnienie przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „w uznaniu za wzorowy udział w przygotowaniu XL Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, organizowanej w Poznaniu w dniach 29-31 sierpnia 2005 roku”. (4) 2006r. Nagroda Zespołowa Rektora II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej. (5) 2010r. Nagroda Dziekana za osiągnięcia w pracy na rzecz Wydziału Biologii w roku akademickim 2009/2010.


doktor Tomasz Hanć Tel. 61 829-5712

Hanć Tomasz: ur 06.01.1979, doktor nauk biologicznych, magister psychologii, adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka UAM.
Doktorat: 2008, UAM, Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Magisterium (psychologia): 2006, UAM, Poczucie kompetencji u dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym w świetle teorii E. H. Eriksona
Magisterium (biologia): 2004, UAM, Atrakcyjność męskich sylwetek ciała w ocenie kobiet
Licencjat (biologia): 2002, UAM, Homoseksualizm: geny czy wychowanie?
Wiodące tematy badawcze: (1) Ocena biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD. (2) Wpływ czynników psychospołecznych na biologiczny stan jednostki i populacji. (3) Współzależności między rozwojem biologicznym i psychologicznym. (4) Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania chorób psychicznych. (5) Jakość życia dzieci i młodzieży - aspekt biologiczny i psychospołeczny.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach: (1) Polskie Towarzystwo Antropologiczne. (2) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia.
Nagrody, wyróżnienia: (1) Nagroda III stopnia JM Rektora UAM przyznana w 2010 roku za cykl dwóch książek: Hanć, T. (2009). Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi. Monografie Instytutu Antropologii UAM nr 14, Wydawnictwo Instytutu Antropologii oraz Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo: zagrożenia i możliwości wsparcia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
(2) Nagroda za najlepszy plakat: Kaczmarek, M., Goździcka-Józefiak, A., Durzyńska, J., Pacholska-Bogalska, J., Skrzypczak, M., Durda, M., Hanć, T. Addressing innovation challenges in adolescent's health research: a preliminary report on prevalence of HSV-1, HSV-2 and HCMV in adolescents from the Great Poland region. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska/ Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 21-23 maja 2009.
(3)Wyróżnienie za rozprawę doktorską "Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)", czerwiec 2008.
(4) Nagroda za pracę magisterską (kierunek studiów – Psychologia) pt. Poczucie kompetencji u dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym w świetle teorii E. H. Eriksona, maj 2006.
(5) II miejsce w konkursie na najlepszy plakat zaprezentowany przez młodego pracownika nauki podczas VII XL Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, tytuł prezentacji: "Atrakcyjność męskich sylwetek ciała w ocenie kobiet", Poznań, 29-31 sierpień 2005.
Udział w projektach badawczych: (1) Wykonawca w międzynarodowym grancie: "U progu dorosłego życia: zdrowie i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie i ekonomicznie środowisku (ADOPOLNOR)/ At the doorstep to adulthood: adolescent health and quality of life in a variety of socio-economic backgrounds" przyznanym na lata 2008-2011 ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kierownik grantu: Prof. dr hab. Maria Kaczmarek.
(2) Tłumaczenie, adaptacja kulturowa i ocena psychometryczna kwestionariuszy z rodziny KINDL przeznaczonych do oceny subiektywnego poczucia jakości życia związanego ze zdrowiem u dzieci i młodzieży, 2007r.
(3) Projekt badawczy promotorski: "Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)", nr N N303 0175 33. Grant przyznany w 2007 roku.


doktor Magdalena Durda-Masny Tel. 61 829-5709

Magdalena Durda-Masny: ur. 24.08.1983, doktor nauk biologicznych, adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka.
Magisterium: 2007, UAM, Rola instytucji i rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą z demencją.
Praca doktorska: 2011, UAM, Zróżnicowanie stanu biologicznego dziewcząt i chłopców w okresie adolescencji w zależności od stylu życia i statusu społeczno – ekonomicznego rodziny.
Wiodące tematy badawcze: Biologiczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia młodych kobiet, Metodyczne i metodologiczne aspekty badań rozwoju biologicznego człowieka, Biologiczne i kulturowe uwarunkowania procesu starzenia.
Członkowstwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA), European Anthropological Association (EAA).
Staże zagraniczne: University of Agder, Kristiansand, Norwegia, 3-11 listopada 2010 r.
Nagrody i wyróżnienia: (1) I miejsce w konkursie na najlepszy plakat przedstawiony na XLII Ogólnopolskiej Konferencji Antropologicznej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Łódź, 10-12 września 2009 r. (2) Nagroda w konkursie na najlepszy plakat prezentowany w czasie I Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii UAM, Poznań, 21-23 maja 2009 r.
Udział w projektach badawczych:
(1) U progu dorosłego życia: zdrowie i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie i ekonomicznie środowisku” (ADOPOLNOR) PL 0255/ At the doorstep to adulthood: adolescent health and quality of life in a variety of socio-economic backgrounds". Polsko – norweski projekt badawczy, kierowany przez. prof. dr hab. Marię Kaczmarek. Funkcja - wykonawca.
(2) Ocena stanu zdrowia młodych kobiet w wieku 15-35 lat w zależności od podejmowanych przez nie ryzykownych zachowań seksualnych” PBWB-01/2009. Projekt badawczy Dziekana Wydziału Biologii UAM. Funkcja – kierownik.


doktor Sylwia Trambacz-Oleszak Tel. 61 829-5709

Sylwia Trambacz-Oleszak: ur 25.05.1986, magister kognitywistyki, magister pedagogiki specjalnej, doktor w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka UAM.
Planowany temat pracy doktorskiej: Ocena biologicznych i emocjonalnych odpowiedzi organizmu dziecka na stres sytuacyjny – badania longitudinalne w okresie od 6 do 8 roku życia.
Magisterium (pedagogika specjalna): 2011, UAM, Postrzeganie obrazu własnego ciała przez dojrzewających chłopców z lekką niepełnosprawnością intelektualną ze względu na zmienne społeczne.
Magisterium (kognitywistyka): 2010, UAM, Zróżnicowanie w postrzeganiu obrazu własnego ciała wśród dziewcząt w wieku 13 – 18 lat ze względu na zmienne biologiczne.
Wiodące tematy badawcze: (1) Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu chronicznego u dzieci i młodzieży (2) Postrzeganie własnego ciała przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną (3) Ocena rozwoju biologicznego i sposobu odżywiania dzieci z autyzmem.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach: Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA).
Nagrody, wyróżnienia: nagroda za najlepsze wystąpienie referatowe podczas XI Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w sieci współczesności” organizowanej przez Koło Nauk Psychologicznych ANIMA.


doktor Zbigniew Czapla Tel. 61 829-5712

Czapla Zbigniew: ur. 27.01.1968, dr, starszy wykłądowca w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka.
Magisterium: 1994, UAM, Różnice, podobieństwa i analogie w dwóch wybranych koncepcjach rozwoju człowieka - ocena zjawiska normy i normalności naszego gatunku.
Doktorat: 1999, UAM, Fazowość rozwoju biologicznego człowieka oceniana wybranymi metodami fizykochemicznymi
Wiodące tematy badawcze: (1) Zmienność cech morfologicznych człowieka na przełomie XIX i XX wieku oraz współcześnie, (2) Zmienność fenotypu pigmentowego u człowieka, (3) Metodyczne i metodologiczne aspekty badań rozwoju biologicznego człowieka, (4) Możliwość aplikacji metod fizykochemicznych do oceny wieku biologicznego, (5) Biologia starzenia człowieka.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: (1) Polskie Towarzystwo Antropologiczne, (2) European Anthropological Association.
Stypendia: Visiting Professor in the Department of Human Ecology in the Centro de Investigacion y de Estudios Avanza - dos del I.P.N. Unidad Merida Cinvestav (Meksyk), styczeń-luty 2000


magister Aleksandra John Tel. 61 829-5715

Aleksandra John: doktorantka w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka UAM.


magister Joanna Ratajczak Tel. 61 829-5715

Joanna Ratajczak: doktorantka w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka UAM.


magister Tomasz Hadada Tel. 61 829-5715

Tomasz Hadada: doktorant w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka UAM.