MONOGRAFIE INSTYTUTU ANTROPOLOGII

Historia

W 1998 roku Instytut Antropologii rozpoczął wydawanie serii wydawniczej pt. Monografie Instytutu Antropologii UAM. W ramach tej serii prezentowane są prace doktorskie, efekty projektów badawczych, zarówno dużych, finansowanych przez KBN, jak i mniejszych: międzyuczelnianych, międzywydziałowych, wydziałowych, oraz opracowania podsumowujące realizację tematów badawczych w ramach działalności statutowej Instytutu czy badań własnych.

Monografie Instytutu Antropologii rozsyłane są do różnych instytucji naukowych w Polsce (70 ośrodków) i za granicą (14). Osoby lub instytucje zainteresowane otrzymaniem Monografii mogą je uzyskać drogą wymiany (za inne wydawnictwa antropologiczne) lub wskazać bibliotekę do której ma być przesłany dany numer.

Zespół redakcyjny

Redaktor serii: Prof. dr hab. Janusz Piontek

Komitet redakcyjny:

Prof. UAM dr hab. Alicja Budnik

Prof. dr hab. Joachim Cieślik

Prof. UAM dr hab.Blandyna Jerszyńska

Prof. dr hab. Maria Kaczmarek

Prof. dr hab. Jan Strzałko

Sekretarz: Dr Grażyna Liczbińska
Ostatnie numery Monografii Instytutu Antropologii UAM
oraz inne wydawnictwa Instytutu Antropologii
można nabyć (także za zaliczeniem pocztowym)
w Księgarni Collegium Biologicum,
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, tel. 061-8295559
E-mail: jerzolej@amu.edu.pl

Monografie

Dotychczas ukazały się następujące monografie:

1. Kozak J., 1998, Biologiczne skutki zróżnicowania społecznego populacji ludzkich z terenu Polski w okresie feudalnym i przełomu industrialnego. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 1.

Biological consequences of social differentiation of human populations in Poland in the feudal period and the beginning of the industrialisation.


2. Kujawa B., 1998, Atrakcyjność fizyczna. Biologiczne podstawy preferencji estetycznych. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 2.

Physical attractiveness. Biological grounds for aesthetic preferences.


3. Kosińska M., 1998, Analiza synchroniczna i diachroniczna poziomu rozwoju cech ilościowych w ontogenezie. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 3.

Synchronical and diachronical analysis of the level of quantitative traits' development in ontogenesis.


4. Jankowska D., Krenz-Niedbała M., Piontek J., Wierzbicki J., 1999, Biological and cultural consequences of the transition to agriculture in Central Europe. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 4.


5. Piekarz I., Piontek J., 1999, Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej (XIX - XVII w.) ze Słaboszewa. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 5.

Degenerative changes of the vertebral column in the medieval population (14th-17th century) from Słaboszewo.


6. Nowak O., 1999, Wpływ warunków życia na kształtowanie się cech morfologicznych kości długich szkieletu ludzkiego w populacjach historycznych. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 6.

The influence of conditions of life on the formation of morphological features of human long bones in historical populations.


7. Kaczmarek M., Młynarczyk W., 1999, Zaburzenia snu - zespół obturacyjnego bezdechu sennego. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 7.

Disturbances of sleep - obstructive sleep apnoea syndrom.


8. Krenz-Niedbała M., 2000, Biologiczne i kulturowe skutki neolityzacji w populacjach ludzkich na ziemiach polskich. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 8.

Biological and cultural consequences of the transition to agriculture in human populations on polish territories.


9. Maria Kaczmarek, 2001, Poznańskie Badania Longitudinalne. Rozwój biologiczny chłopców i dziewcząt. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 9.

Poznań growth study. Physical growth of boys and girls.


10. Szwed A., 2001, Biologiczne i kulturowe uwarunkowania klimakterium u kobiet. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 10.

Biological and cultural aspects of female climacteric.


11. Skrzypczak M., 2005, Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące proces starzenia mężczyzn. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 11.

The differential effect of socio-economic status and lifestyle on aging process of males.


12. Piontek J., Iwanek B., Segeda S., 2008, Antropologia o pochodzeniu Słowian. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 12.


13. Kościński K., Krenz-Niedbała M., Puch E.A., Kozłowska-Rajewicz A., 2009, Wielkość ciała a sezon urodzenia. Poznańskie ośmiolatki 2007. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 13.

Body size and birth season. Eight-year-old children from the city of Poznan, Poland, 2007.


14. Hanć T., 2009, Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 14.

The influence of psychosocial factors on the level and direction of deviation in phenotypic reaction in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).


15. Nowak O., Miłosz E., Piontek J., 2013, Anthropological characteristics of skeletal material from the cemetery of St. Nicholas Church in Elbląg (13th century). Monografie Instytutu Antropologii UAM, Poznań, Nr 15.