PRACE DYPLOMOWEPropozycje tematów prac dyplomowych możliwych do realizacji w Instytucie Antropologii (rok 2016)

Prace licencjackie

Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka

Zakład Genomiki Zintegrowanej

 

Prace magisterskie

Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka

Zakład Genomiki Zintegrowanej
PRACE LICENCJACKIE

Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka

Dr hab. Oskar Nowak

1. Epigenetyka w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych.
2. Wady uzębienia ze szczególnym uwzględnieniem stłoczeń w pradziejach i współcześnie.
3. Strukturalne występowanie nowotworów w Polsce, w różnych okresach rozwoju gospodarczego w zależności od stopnia uprzemysłowienia w regionie.
4. Akromegalia i achondroplazja w populacjach współczesnych – metaanaliza pod kątem czynników etiologicznych.

Dr Marta Krenz-Niedbała

1. Możliwości i ograniczenia identyfikacji urazów zadanych ostrym i tępym narzędziem w ludzkim materiale szkieletowym.
2. Charakterystyka urazów kości w średniowiecznych populacjach ludzkich pochodzących z ziem polskich.

Dr Anna Juras

1. Zróżnicowanie geograficzne i chronologiczne występowania haplogrup mitochondrialnego DNA w epoce holocenu, w Europie.

Dr Anna Myszka

1. Zmiany zwyrodnieniowe stawów dawniej i dziś.


Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Prof. UAM dr hab. Magdalena Kosińska

Główne zagadnienie proponowanych prac dotyczy urodzeń w Polsce XXI wieku (na przestrzeni lat 2001-2016). Prace oparte na analizie danych demograficznych:
1. Zmiany liczby urodzeń na przestrzeni lat 2001-2016 i czynniki je warunkujące.
2. Dojrzałość okołourodzeniowa (wiek płodowy w momencie urodzenia, urodzeniowa masa ciała).
3. Zachorowalność i umieralność noworodków i niemowląt.

Dr hab. Anita Szwed

1. Programowanie płodowe (sezonowość urodzenia) a tempo dojrzewania u dziewcząt.
2. Wpływ czynników biologicznych na tempo dojrzewania dziewcząt.

Dr Tomasz Hanć

1. Czynniki biologiczne jako podłoże chorób psychicznych.
2. Epigenetyczne i neurobiologiczne efekty psychoterapii wybranych zaburzeń psychicznych.
3. Stres prenatalny i postnatalny jako czynnik programujący zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych.

Dr Magdalena Durdy-Masny

1. Programowanie płodowe (sezonowość urodzenia) a tempo dojrzewania u chłopców.
2. Wpływ masy ciała na tempo i dynamikę wzrastania oraz przebieg dojrzewania płciowego u chłopców.
3. Wpływ czynników biologicznych na tempo dojrzewania chłopców.

Dr Zbigniew Czapla

1. Biologia starzenia człowieka (zjawisko „hormesis”, geny i telomery w kontekście długości trwania życia człowieka).
2. Rola genów w determinacji kształtu głowy u człowieka.
3. Genetyczna adaptacja człowieka do warunków hipoksji wysokogórskiej (wysokościowej).
4. Geny a pigmentacja u człowieka (barwa skóry, włosów i oczu).


Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka

Prof. UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka

1. Ewolucja człowieka, np.:
- Mowa: właściwość rodzaju ludzkiego czy gatunku Homo sapiens?
- Ile jest gatunków istot człowiekowatych?
- Początki „człowieczeństwa”,
- Taksonomiczna pozycja neandertalczyka w świetle badań genetycznych,
- Pochodzenie rdzennej ludności Ameryk,
- Słynne fałszerstwo antropologiczne z Piltdown: fakty i hipotezy.
2. Naczelne: współczesne i kopalne, np.:
- Pochodzenie małp,
- Klasyfikacja małp w świetle badań morfologicznych i genetycznych,
- Zachowania kulturowe naczelnych.
3. Pojęcie ‘rasy’ w antropologii, np.:
- Pojęcie „ras ludzkich” – historia i dzisiejsze jego rozumienie,
- Trwałość stereotypów rasowych,
- Nauczanie o rasach ludzkich w polskich szkołach (lekcje biologii i geografii).

Dr hab. Krzysztof Kościński

1. Przyczyny ewolucji piersi u gatunku ludzkiego.
2. Oczy jako środek komunikacji społecznej u ludzi i innych naczelnych.

Dr hab. Grażyna Liczbińska

1. Urodzenia nieślubne w populacjach europejskich okresu industrializacji.
2. Dynamika biologiczna populacji wyznania mojżeszowego w Polsce w XIX i początkach XX wieku.


Zakład Genomiki Zintegrowanej

Prof. dr hab. Izabela Makałowska

1. Porównawcza analiza archaicznych retrokopii u naczelnych (praca empiryczna).
2. Funkcje retrogenów w genomie człowieka (praca przeglądowa).

PRACE MAGISTERSKIE

Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka

Dr hab. Oskar Nowak

1. Wady uzębienia ze szczególnym uwzględnieniem stłoczeń w pradziejach i współcześnie.
2. Strukturalne występowanie nowotworów w Polsce, w różnych okresach rozwoju gospodarczego w zależności od stopnia uprzemysłowienia w regionie.
3. Akromegalia i achondroplazja w populacjach współczesnych – metaanaliza pod kątem czynników etiologicznych.

Dr Anna Juras

1. Wykorzystanie genomów mitochondrialnych i polimorfizmów pojedynczych nukleotydów genomu jądrowego do badania pokrewieństwa osobników z populacji pradziejowych.


Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Prof. dr hab. Maria Kaczmarek

1. Niepłodność człowieka w ujęciu biokulturowym.
2. Komponenty składu ciała u dzieci w wieku przedszkolnym a warunki życia w rodzinie.
3. Zależna od zdrowia jakość życia dzieci w wieku przedszkolnym a warunki życia w rodzinie.

Prof. UAM dr hab. Magdalena Kosińska

Główne zagadnienie proponowanych prac dotyczy urodzeń w Polsce XXI wieku (na przestrzeni lat 2001-2016). Prace oparte na analizie danych demograficznych:
1. Zmiany liczby urodzeń na przestrzeni lat 2001-2016 i czynniki je warunkujące,
2. Dojrzałość okołourodzeniowa (wiek płodowy w momencie urodzenia, urodzeniowa masa ciała),
3. Zachorowalność i umieralność noworodków i niemowląt.

Dr hab. Anita Szwed

1. Analiza składu ciała osób chorych na mukowiscydozę.

Dr Tomasz Hanć

1. Czynniki okołourodzeniowe w etiologii chorób psychicznych u dzieci i młodzieży.
2. Stres jako czynnik wpływający na rozwój biologiczny i psychiczny człowieka.


Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka

Prof. UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka

1. Ewolucja człowieka, np.:
- Mowa: właściwość rodzaju ludzkiego czy gatunku Homo sapiens?
- Ile jest gatunków istot człowiekowatych?
- Początki „człowieczeństwa”,
- Taksonomiczna pozycja neandertalczyka w świetle badań genetycznych,
- Pochodzenie rdzennej ludności Ameryk,
- Słynne fałszerstwo antropologiczne z Piltdown: fakty i hipotezy.
2. Naczelne: współczesne i kopalne, np.:
- Pochodzenie małp,
- Klasyfikacja małp w świetle badań morfologicznych i genetycznych,
- Zachowania kulturowe naczelnych.
3. Pojęcie ‘rasy’ w antropologii, np.:
- Pojęcie „ras ludzkich” – historia i dzisiejsze jego rozumienie,
- Trwałość stereotypów rasowych,
- Nauczanie o rasach ludzkich w polskich szkołach (lekcje biologii i geografii).

Dr hab. Krzysztof Kościński

1. Znaczenie wielkości i jędrności piersi przy wyborze partnera.
2. Czy mężczyźni preferują cechy ciała typowe dla niedojrzałych płciowo dziewcząt?

Dr hab. Grażyna Liczbińska

1. Rola "spacingu" i "stoppingu" w zachowaniach reprodukcyjnych w Polsce okresu industrializacji.
2. Płodność na ziemiach polskich w okresie pre-industrialnym i industrialnym


Zakład Genomiki Zintegrowanej

Prof. dr hab. Izabela Makałowska

1. Analiza ekspresji nakładających się genów u człowieka.
2. Nowe funkcje retrogenów w genomie człowieka.